ప్రభాస్ ను చూపించడంలో దర్శకులు ఎందుకు తడబడుతున్నారు