శ్రీనివాసరెడ్డిని కలిసిన రుద్రమాంబపురం చిత్ర బృందం