వెండితెరపై కనిపించాలన్న ఉత్సాహంతో చాలా మంది మోడల్ గా కెరీర్ ప్రారంభిస్తారు