మీ సిబిల్ స్కోర్ తక్కువ ఉందా ?అయితే ఇలా పెంచుకోండి