వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో మీ పేరు ఉన్న మీకు సీటు దొరకాలంటే ఇది చేయండి