పట్టు చీరపై కాఫీ మరకను డ్రై వాష్ లేకుండా వదిలించండి