మీ ఫోన్ పే నెట్ లేకపోయినా పని చేస్తుంది ఎలాగో తెలుసా