తలకు రంగు వేసుకుంటున్నారా ఇక మానేయండి ,అద్భుతమైన విషయం