దేవుళ్ళు సినిమాలో ఈ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు ఈమె ఏమి చేస్తుందో