గణేశుని విగ్రహం నిమజ్జనం చేయని ప్రదేశం ఎక్కడో తెలుసా