ఈ గుడిలో అబద్ధపు ప్రమాణం చేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ?